องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก
คำแถลงนโยบาย
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานและเจ้าหน้าที่
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.คำสะอาด
กฎหมายและระเบียบ
รายงานประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ
ผลการจัดการบริการสาธารณะ
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง(สขร.1)
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงิน

คำแถลงนโยบายนายก อบต.
 

คำแถลงนโยบาย

ของ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

วันที่  15  พฤศจิกายน  2555

 

เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 58 บัญญัติไว้ว่า ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่ง ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และมาตรา 58/5 บัญญัติไว้ว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้แถลงนโยบาย โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวัน นับแต่วันประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดิฉันนางทองพูล  บุญคง อดีตที่ผ่านมาเคยดำรงตำแหน่ง

-                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล                1  สมัย

-                   กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล             1  สมัย

-                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                         1  สมัย

-                   ปัจจุบัน  ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านคำสะอาด 2 หมู่ 8

            เลขานุการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอสว่างแดนดิน

 

และดิฉันได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตตำบลคำสะอาด เลือกและให้โอกาสดิฉัน เพื่อเป็นตัวแทนของชาวตำบลคำสะอาด เพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลา 4 ปี ที่จะก้าวไปนี้ ดิฉันจะได้นำแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดในวันนี้  จะเป็นนโยบายที่จะนำไปปฏิบัติให้เห็นผลอย่างชัดเจน เป็นต้นว่า  จะบริหารงบประมาณอย่างมีส่วนร่วมและสนองต่อความต้องการของประชาชน จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา ตั้งแต่การจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล ดิฉันมีความตั้งใจที่จะทำให้ประชาชนในตำบลคำสะอาด มีชีวิตความ  เป็นอยู่ที่ดี และการออกเยี่ยมเยือนราษฎรในพื้นที่ตำบลคำสะอาดเป็นประจำ ทำให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง  ของประชาชนเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในกาพัฒนาตำบลคำสะอาดต่อไป