องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก
คำแถลงนโยบาย
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานและเจ้าหน้าที่
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.คำสะอาด
กฎหมายและระเบียบ
รายงานประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ
ผลการจัดการบริการสาธารณะ
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง(สขร.1)
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงิน

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์ตำบลคำสะอาด

พัฒนาคำสะอาดให้น่าอยู่  หมู่บ้านเข้มแข็ง 

ประชาชนกินดีอยู่ดี  สร้างความสามัคคีในชุมชน

 

พันธกิจตำบลคำสะอาด

            1. บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม

            2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

            3. สร้างชุมชนเข้มแข็ง

 

 

ตราสัญลักษณ์

            เป็นรูปแม่น้ำ        หมายถึง   ความอุดมสมบูรณ์ของลำน้ำต่างๆในพื้นที่

            รูปใบไม้              หมายถึง   ดินแดนแห่งเกษตรกรรม

            รูปการจับมือ        หมายถึง   การแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในพื้นที่