องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ประจำปี 2563


วันที่ 21 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด  ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย มีนางทองพูล  บุญคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น ผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครอง อาสา อปพร. ชรบ. อาสากู้ชีพ พนักงานป้องกันภัย ฯลฯ ทั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจาก สาธารณสุขอำเภอ นายกานต์นิธิ  ไชยบุตร บรรยายในศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย  ทางถนนอำเภอสว่างแดนดินเพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตำบลคำสะอาด  มีประสิทธิภาพ  มีการนำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่มาใช้กำหนดแนวทางป้องกันที่สอดคล้องกับสถิติการเกิดอุบัติเหตุ  เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนน และจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลงให้ได้มากที่สุด