องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ITA
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานและเจ้าหน้าที่
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
 
หน้าหลัก
สารจากนายก
คำแถลงนโยบาย
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานและเจ้าหน้าที่
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.คำสะอาด
กฎหมายและระเบียบ
รายงานประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ
ผลการจัดการบริการสาธารณะ
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง(สขร.1)
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงิน
 
ระบบสารสนเทศบริการประชาชน
ระบบสารสนเทศสำหรับเจ้าหน้าที่
ระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสาร
คู่มือบริการประชาชน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการแก่ประชาชน
ประกาศอบต.คำสะอาด
ผังตำแหน่งบ่อพักและแนวก่อระบายน้ำ
ผลการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2561-2564
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
โครงการจ้างที่ปรึกษาวางปรับปรุงผังเมือง
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2558

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
   
   
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
      
  วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา นางลำพูน วงเวียน ปลัดฯปฏิบัติหน้าที่นายกฯ มอบหมายให้ นายพงศกร ...
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใ...
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเ...
  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงต...
  ประมวลภาพกิจกรรมการตั้งด่านตรวจคัดกรองประจำหมู่บ้า...
  ประมวลภาพกิจกรรมโครงการลดอุบัติเหตุฯช่วงเทศกาล ปีใ...
  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
  สืบสานและจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563
  พิธีวางพวงมาลาและพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกฯ เนื่องในวั...
  โครงการอบรมและเผยแพร่กฎหมายให้ความรู้ด้านระเบียบกฎ...
  โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน องค์การบ...
 
พิธีพระราชทานฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชนี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก พุทธศักราช 2562