องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th
 
 
 


โครงการ อบต. สัญจรพบประชาชน ประจำปี 2560


วันที่ 27 มกราคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ได้จัดทำโครงการ อบต. สัญจรพบประชาชน ประจำปี 2560 ในระหว่างเดือน มกราคม ถึง กุมพาพันธ์ 2560 ในตำบลคำสะอาด เพื่อออกบริการประชาชนและให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ โดยบูรณาการร่วมกับ รพ.สต.คำสะอาด และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้แก่ประชาชนให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง คือ บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ บริการตรวจสุขภาพ ให้ความรู้ด้านการเกษตร ให้ความรู้ด้านกฎหมายที่ประชาชนควรทราบ แนะแนวการศึกษา แนะแนวอาชีพ บริการตัดผม (ชาย) และบริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ อีกทั้งเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนซึ่งจะใช้นำมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นต่อไป