องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดฟาง ประจำปีงบประมาณ 2560


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 อบต.คำสะอาด กองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการเพาะเห็ดฟาง เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยทำแปลงเห็ดฟางทดลอง ที่บ้านนาดินจี่ สอนกระบวนการขั้นตอนในการเพาะเห็ดการดูแลผลผลิตแกผู้ที่สนใจในโครงการ ก่อให้เกิดประโยชน์ อาชีพเสริมแก่ประชาชนในตำบลคำสะอาด