องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะชีวิตแก่เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560


วันที่ 18-19 กุมพาพันธ์ 2560 นายประทิม  โกษาแสง นายอำเภอสว่างแดนดิน เดินทางมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการ ฝึกอบรมเพิ่มทักษะชีวิตแก่เด็กและเยาวชน ปี พ.ศ. 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร อบต.คำสะอาด พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีสุขภาวะที่ดี พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาท้องถิ่นและสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคมต่อไป