องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก
คำแถลงนโยบาย
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานและเจ้าหน้าที่
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.คำสะอาด
กฎหมายและระเบียบ
รายงานประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ
ผลการจัดการบริการสาธารณะ
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง(สขร.1)
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงิน

ติดต่อ - สอบถาม
 
  ชื่อ +

นางลำพูน หินดี

  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 042-707-258
  อีเมล์ + kamsa_ard@hotmail.com
 
  ชื่อ + นางลำพูน หินดี
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด
  โทรศัพท์ + 042-707-258
  อีเมล์ + kamsa_ard@hotmail.com
 
  ชื่อ + นายรำไพ โคตะมา
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด
  โทรศัพท์ + 042-707-258
  อีเมล์ + kamsa_ard@hotmail.com
  ชื่อ + นางสาวอารีย์ สำพะโว
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 042-707-258
  อีเมล์ + kamsa_ard@hotmail.com
  ชื่อ + นางรัตชณี หงษ์ทอง  
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 042-707-259
  อีเมล์ + kamsa_ard@hotmail.com
  ชื่อ +
 ว่าที่ร้อยตรี  ธีรชน  กาญบุตร

  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 042-707-258
  อีเมล์ + kamsa_ard@hotmail.com

  ชื่อ + ว่าที่ ร.ต. นาคราชภูมินทร์  เหมะธุลิน
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 042-707-258
  อีเมล์ + kamsa_ard@hotmail.com
  ชื่อ + นายกำพล ก้อนตาล 
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ + 042-707-258
  อีเมล์ + admin@kamsaad.go.th