องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th
 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด รอบ 6 เดือน [ 12 พ.ค. 2564 ]35
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด รอบ 12 เดอืน [ 12 พ.ค. 2564 ]35
3 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]44
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ 2662-2564) [ 27 ก.พ. 2561 ]34
5 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลคาสะอาด เรื่อง แผนปฏิบัติการการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564) [ 26 ก.พ. 2561 ]53
6 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ [ 8 พ.ย. 2560 ]39
7 สารจากนายกประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 25 ต.ค. 2560 ]32
8 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 4 ต.ค. 2560 ]37
9 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ [ 6 ก.ย. 2560 ]36
10 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 13 ก.ค. 2560 ]33
 
หน้า 1|2