องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th
 
 
แผนดำเนินการประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 [ 11 พ.ค. 2564 ]48
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2- 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]46
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563 [ 11 พ.ค. 2564 ]44
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2-2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]44
5 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]45
6 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]42
7 คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคำสะอำด ที่ 295 /2561 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด [ 6 มิ.ย. 2561 ]46
8 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]45
9 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2559 [ 30 ธ.ค. 2559 ]46
10 งบประมาณโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 2 ก.ย. 2558 ]43
 
หน้า 1|2