องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th
 
 


การประชุมประชาคมระดับตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

    รายละเอียดข่าว

          เมื่อวันที่ 9  มีนาคม  พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น เป็นต้นไป  องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ได้จัด
ประชุมประชาคมระดับตำบล โดยมีนางทองพูล  บุญคง นายองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เป็นประธานในที่ประชุม วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม และฉบับเปลี่ยนแปลง  ทบทวนโครงการประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล เพื่อบูรนาการร่วมกับหมู่บ้าน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเสริมสร้างความโปร่งใส ความเป็นธรรมในการดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 12 พ.ค. 2564