องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 230 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการการจัดการสิ่งปฏิกุลและมูลฝอย [ 21 ก.พ. 2567 ]1
2 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 [ 20 ก.พ. 2567 ]0
3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 ธ.ค. 2566 ]7
4 ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service : OSS อบต.คำสะอาด [ 27 ต.ค. 2566 ]28
5 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service : OSS อบต. คำสะอาด [ 27 ต.ค. 2566 ]25
6 ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไปสำหรับประชาชน ในวันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร [ 21 ส.ค. 2566 ]30
7 ผลการประเมินบริการขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2566 [ 21 ส.ค. 2566 ]24
8 ประกาศ เรื่อง การอนุมัติจ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 [ 20 ก.ค. 2566 ]32
9 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.คำสะอาด [ 29 พ.ค. 2566 ]36
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]44
11 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล 19 มกราคม 2539 [ 27 มี.ค. 2566 ]49
12 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ. 2566 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป [ 13 มี.ค. 2566 ]41
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .... [ 2 มี.ค. 2566 ]43
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ..... [ 2 มี.ค. 2566 ]42
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ....... [ 2 มี.ค. 2566 ]44
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ...... [ 2 มี.ค. 2566 ]42
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การจัดการสิ่งผฏิกูล พ.ศ. ...... [ 2 มี.ค. 2566 ]40
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การขึ้นบัญชีและรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 17 ก.พ. 2566 ]57
19 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 9 ก.พ. 2566 ]31
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การกำหนด วัน เวลา สถานที่และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]73
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12